Για εγκαταστάτες
Για επενδυτές Φ/Β
Για τη Φ/Β βιομηχανία

Για εγκαταστάτες

The PVTRIN scheme

Τhe PVTRIN training and certification scheme offers to the installers:


The PVTRIN scheme incorporates the criteria set by the 2009/28/EC Directive (article 14, Annex IV) for qualification schemes and certified training courses in each Member State, taking into account the national framework and legislation. It will, initially, be implemented in six (6) countries: Greece, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Romania and Spain. In order to incorporate the genuine market needs and to assure the broadest possible support, the key stakeholder groups are involved in the PVTRIN outcomes.