Για εγκαταστάτες
Για επενδυτές Φ/Β
Για τη Φ/Β βιομηχανία

Για το PVTRIN

Οφέλη για τους εγκαταστάτες, τη Φ/Β βιομηχανία και την κοινωνία