Για εγκαταστάτες
Για επενδυτές Φ/Β
Για τη Φ/Β βιομηχανία

Εκπαίδευση

Ομάδα-Στόχος

Σε ποιούς απευθύνεται το προγραμμα PVTRIN

To πρόγραμμα PVTRIN απευθύνεται σε ειδικευμένους ηλεκτρολόγους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί στα συστήματα συνεχούς ρεύματος, να κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις τουλάχιστον 10kW και να διαθέτουν σχετική εργασιακή εμπειρία σε εταιρεία ΦΒ εγκαταστάσεων ή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Εθνικό Σημείο Επαφής PVTRIN.