Για εγκαταστάτες
Για επενδυτές Φ/Β
Για τη Φ/Β βιομηχανία

Για το PVTRIN

Αποτελέσματα

 Το σχέδιο δράσης του PVTRIN περιλαμβάνει:

 

Μακροπρόθεσμα το PVTRIN προβλέπεται ότι: