Για εγκαταστάτες
Για επενδυτές Φ/Β
Για τη Φ/Β βιομηχανία

Για τη Φ/Β βιομηχανία

Οφέλη για τη Φ/Β βιομηχανία

Creating a qualified installers workforce, PVTRIN supports the EU PV Industry to address the need for skilled technicians. The increased confidence of PV investors will lead to market growth. The PV industry is favored due to: