Για εγκαταστάτες
Για επενδυτές Φ/Β
Για τη Φ/Β βιομηχανία

Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα PVTRIN  περιλαμβάνει τις βασικές αρχές σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης ΦΒ συστημάτων μικρής κλίμακας.Αποτελείται από δύο μέρη -θεωρητικό και πρακτικό- και περιλαμβάνει διαλέξεις σε αίθουσα, ασκήσεις, πρακτική εξάσκηση σε εργαστήρια και εγκαταστάσεις επίδειξης.
 
Οι συμμετέχοντεςαναμένεται να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους στις βασικές αρχές ηλιακής ενέργειας, στο σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τον έλεγχο ορθής λειτουργίας και την αντιμετώπιση προβλημάτων ενός ΦΒ συστήματος μικρής κλίμακας. Έχουν τη δυνατότητα να μελετούν μέσω του διαδικτύου, να αξιολογούν οι ίδιοι την πρόοδό τους, αλλά και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας PVTRIN.

Εκπαιδευτικές ενότητες προγράμματος PVTRIN:
 
 
Για να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος την πιστοποίηση PVTRIN πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις εξετάσεις PVTRIN.
 
Ο   πιστοποιημένος    εγκαταστάτης επιβραβεύεται με το σήμα πιστοποίησης «Photovoltaics Certified Installer» (Πιστοποιημένος Εγκαταστάτης ΦΒ). Τα ονόματα των «Πιστοποιημένων Εγκαταστατών ΦΒ», οι οποίοι κατέχουν το πιστοποιητικό PVTRIN, δημοσιεύονται σε κατάλογο στην ιστοσελίδα του www.pvtrin.eu.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα του PVTRIN ή επικοινωνήστε με το Εθνικό Σημείο Επαφής PVTRIN