Για εγκαταστάτες
Για επενδυτές Φ/Β
Για τη Φ/Β βιομηχανία

Για επενδυτές Φ/Β

Γιατί να επιλέξετε πιστοποιημένο εγκαταστάτη

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα είναι επένδυση με σχετικά υψηλό κόστος και η απόδοσή της (ROI) εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το σχεδιασμό και την διαδικασία εγκατάστασης, την τήρηση των διεθνών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας, και την ορθή εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών.

Λόγω της πληθώρας προϊόντων και των διαφορετικών επιλογών συναρμολόγησης, η μη επαρκής κατάρτιση των εγκαταστατών μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση των συστημάτων ή/και σε αστοχίες κατά την εγκατάστασή τους. Οι βλάβες σε ένα Φ/Β σύστημα συνήθως δεν οφείλονται σε ένα μεμονωμένο λάθος αλλά σε συνδυασμό ή συγκέντρωση λαθών σε διαφορετικά στάδια της εγκατάστασης ή, απλά, σε ανεπαρκή συνεργασία του σχεδιαστή και του εγκαταστάτη.

Επιλέγοντας έναν πιστοποιημένο εγκαταστάτη αποκτάτε εμπιστοσύνη ότι τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας και τα επιθυμητά πρότυπα ποιότητας κατά το σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση του συστήματος σας. Έτσι απολαμβάνετε μεγαλύτερη απόδοση και λιγότερες τεχνικές αστοχίες κατά τη διάρκεια ζωής του Φ/Β συστήματος σας και κατά συνέπεια μειωμένο ρίσκο για την επένδυση σας.