Για εγκαταστάτες
Για επενδυτές Φ/Β
Για τη Φ/Β βιομηχανία

Εκπαίδευση

Πληροφορίες συμμετοχής

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα PVTRIN προσφέρονται ήδη στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στην Κροατία, στην Κύπρο, στη Ρουμανία και  στην Ισπανία στις εθνικές γλώσσες, από εξειδικευμένους εκπαιδευτές.Για τις ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα του έργου ή επικοινωνήστε με το Εθνικό Σημείο Επαφής PVTRIN