Για εγκαταστάτες
Για επενδυτές Φ/Β
Για τη Φ/Β βιομηχανία

Εθνική Πολιτική και Νομοθεσία

Ρουμανία

Δείτε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την Ρουμανία στους παρακάτω συνδέσμους: