Για εγκαταστάτες
Για επενδυτές Φ/Β
Για τη Φ/Β βιομηχανία

Για επενδυτές Φ/Β

Για το σχήμα πιστοποίησης PVTRIN

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα  απαιτεί  εξειδικευμένους και έμπειρους  τεχνικούς για την εγκατάσταση και συντήρηση  ώστε να  διασφαλισθεί η ασφαλής  και αποδοτική λειτουργία του.

Η πιστοποίηση αναβαθμίζει την ποιότητα και προάγει την εμπιστοσύνη. Παρέχει επιβεβαίωση ότι ο εγκαταστάτης έχει την απαιτούμενη γνώση και επαγγελματική επάρκεια να ολοκληρώσει μια Φ/Β εγκατάσταση με ασφάλεια και αποτελεσματικά. 

Το σχήμα κατάρτισης και πιστοποίησης PVTRIN ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, ενσωματώνοντας τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/28/EΚ για αναγνωρισμένα συστήματα πιστοποίησης εγκαταστατών ΑΠΕ σε κάθε κράτος μέλος, και λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο. Αρχικά υλοποιείται σε 6 χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Ρουμανία και Ισπανία.

Η πιστοποίηση PVTRIN απονέμεται σε εγκαταστάτες που έχουν εκπαιδευτεί και αξιολογηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος PVTRIN και δεσμεύονται να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα και κανόνες ασφαλείας.