Για εγκαταστάτες
Για επενδυτές Φ/Β
Για τη Φ/Β βιομηχανία

Πιστοποίηση

Γιατί πιστοποίηση

Γιατί να πιστοποιηθείτε ως εγκαταστάτης ΦΒ  
 

Οι δεσμευτικοί στόχοι της Οδηγίας για τις ΑΠΕ (2009/28/ΕΚ), τα οικονομικά κίνητρα και το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ΦΒ έχουν δημιουργήσει αυξημένη ζήτηση εξειδικευμένων τεχνικών στην εγκατάσταση, τη συντήρηση και την επισκευή τους. Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, παρουσιάζονται αρκετές επαγγελματικές ευκαιρίες για τους τεχνικούς εγκαταστάτες ΦΒ συστημάτων μικρής κλίμακας. Στην Ευρώπη, εκτιμάται ότι 465.000 θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν έως το 2016 στον κλάδο των ΦΒ, ενώ αναμένεται να αυξηθούν σε 900.000 έως το 2020. Περίπου το 50% θα σχετίζονται με την εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων.

Οι επενδυτές γνωρίζουν ότι η επιλογή πιστοποιημένου εγκαταστάτη ΦΒ είναι σημαντική για την αξιοπιστία και απόδοση της εγκατάστασης, αλλά και για την επένδυσή τους. Σήμερα, αναζητούν ποιότητα σε όλα τα στάδια ενός ΦΒ έργου (σχεδιασμό, εγκατάσταση, συντήρηση) και βεβαιότητα για την επαγγελματική επάρκεια των εγκαταστατών.   

Η πιστοποίηση αναβαθμίζει την ποιότητα και προάγει την εμπιστοσύνη. Παρέχει επιβεβαίωση ότι ο εγκαταστάτης έχει την απαιτούμενη γνώση και επαγγελματική επάρκεια να ολοκληρώσει μια ΦΒ εγκατάσταση με ασφάλεια και αποτελεσματικά. 

Επιλέγοντας έναν πιστοποιημένο εγκαταστάτη οι επενδυτές αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά ότι τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, ενώ επωφελούνται από μεγαλύτερη απόδοση και λιγότερες τεχνικές αστοχίες κατά τη διάρκεια ζωής του ΦΒ συστήματός τους και κατά συνέπεια έχουν μειωμένο ρίσκο για την επένδυσή τους.


Με την πιστοποίηση PVTRIN μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά και να διακριθείτε ως εξειδικευμένος εγκαταστάτης ΦΒ στην Ευρώπη

 

Η πιστοποίηση PVTRIN προσφέρει:

Στους εγκαταστάτες


Στους επενδυτές Φ/Β


Στη βιομηχανία Φ/Β