Για εγκαταστάτες
Για επενδυτές Φ/Β
Για τη Φ/Β βιομηχανία

Για το PVTRIN

Σκοπός

Το PVTRIN (Εκπαίδευση εγκαταστατών Φ/Β στην Ευρώπη) έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη σχήματος κατάρτισης και πιστοποίησης των τεχνικών που δραστηριοποιούνται στην εγκατάσταση και συντήρηση Φ/Β συστημάτων μικρής κλίμακας, το οποίο θα ενσωματώνει τα κριτήρια της Οδηγίας 2009/28/EΚ (άρθρο 14, Παράρτημα IV) για την πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας εγκαταστατών στα Κράτη Μέλη και θα λαμβάνει υπόψη το εθνικό πλαίσιο και τη σχετική νομοθεσία. Προκειμένου να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, το PVTRIN επιδιώκει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή και στήριξη του Φ/Β κλάδου και των αρμόδιων φορέων.

Το PVTRIN στοχεύει: